Tellimustingimused

1. ÜLDISTE TINGIMUSTE KEHTIVUS

1.1. Üldised tingimused kehtivad Solidis-dog.com klientide (edaspidi Klient) ja Solidis-dog.com omaniku Solidis OÜ (edaspidi Solidis-dog.com) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. 
1.2. Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud. 
1.3. Lisaks käesolevatele Üldistele müügitingimustele reguleerivad Kliendi ja Solidis-dog.com vahelisi suhteid Solidis-dog.com tooteinfo, hinnakiri, ostuinfo ning väljakujunenud head tavad.
1.4. Solidis-dog.com jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja toodete hindasid ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist leheküljel. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti. 
1.5. Solidis-dog.com ja Klient soovivad kaubelda Solidis-dog.com kodulehekülje kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. Solidis-dog.com koduleheküljel tellimust vormistades ning ettemaksu sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

 

2. HINNAKIRI

2.1. Solidis-dog.com koduleheküljel müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes koos kohaletoimetamise kuluga.  
2.2. Juhul, kui tellimuse ulatus on vähem kui 50,00 euro, siis kohaletoimetamise kulud katab Klient.
2.3. Kauba kohaletoimetamise hind on 3,00 euro, juhul kui tellimuse hind on vähem kui 50,00 euro, samuti kajastub see Solidis-dog.com poolt esitatud ettemaksuarvel.
2.4. Solidis-dog.com jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli ettemaksuarvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil tingimusel, et tellimus ei ole tühistatud punktis 6.1. määratud põhjusel.

 

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Kliendi Ostukorv luuakse hetkel, kui ta on klikkinud nupule "Lisa ostukorvi". 
3.2. Toote Ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma. 
3.3. Klient saab muuta Ostukorvis olevate toodete kogust ning neid vajadusel Ostukorvist eemaldada. 
3.4. Ostukorvis olevad tooted on tellimuse kinnitamiseni saadaval ka teistele Klientidele. 
3.5. Tellimuse vormistamisel Klient kontrollib, kas Saaja andmed on õiged. 
3.6. Tellimuses esitatud andmete täpsusest sõltub Kliendi poolt ostetud toodete häireteta kohaletoimetamine ja vahel ka võimalikud lisakulutused. 
3.7. Peale vajutamist nupule "Kinnita tellimus", saadetakse Kliendi e-posti aadressile ettemaksuarve. 
3.8. Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on 1 tööpäeva jooksul tasunud ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluva summa Solidis OÜ arvelduskontole. 
3.9. Ostu sooritamise põhjaliku informatsiooniga võib tutvuda Ostuinfo all.

 

4. TELLITUD KAUBA EEST TASUMINE

4.1. Kui Klient on tellimuse kinnitanud, saadetakse Kliendi poolt sisestatud e-posti aadressile koheselt ettemaksuarve, mille alusel saab kauba eest tasuda. 
4.2. Ettemaksuarves on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse. Samuti on ettemaksuarves toodud Solidis OÜ andmed ning pangakonto, kuhu saab makse sooritada. 
4.3. Kui Klient ei ole ettemaksuarvet tasunud 1 tööpäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, loeb Solidis-dog.com seda Kliendi sooviks ostust loobuda ja tühistab tellimuse.

 

5. KOHALETOIMETAMINE

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt tingimuste punktile 3.7. ja eeldusel, et punkt 1.5. on täidetud, toimetatakse tooted kohale Kliendi poolt tellimuses esitatud aadressil. 
5.2. Kohaletoimetamise viis on
Eesti Post AS, Omniva, SmartPost kaudu.

5.3. Tellitud kaup pakitakse 24 tunni jooksul peale ülekande laekumist Solidis-dog.com arveldusarvele. Kaup jõuab kohale vastavalt tellimuse vormistamisel Teie poolt valitud asutusse 1-3 päeva jooksul. 
5.4. Sihtkoha muutumise korral palub Solidis-dog.com Kliendil uued andmed teavitada nii kiiresti kui võimalik. Kui kaup on juba postitatud, ei ole sihtkoha muutmine enam võimalik.
5.5. Kohaletoimetamise infoga saab tutvuda ka Ostuinfo all.

 

6. TELLIMUSE TÜHISTAMINE JA TOOTE TAGASTAMINE

6.1. Solidis-dog.com jätab endale õiguse tühistada Kliendi tellimus juhul, kui Klient ei ole ettemaksuarvel toodud summat tasunud Solidis OÜ pangakontole 1 tööpäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest. Enne tellimuse tühistamist saadetakse Kliendi e-posti aadressile meeldetuletuskiri. 
6.2. Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on tal õigus see tagastada 14 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup peab olema kahjustamata, kasutamata, siltidega, originaalpakendis ja korralikult pakitud. Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole 2 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul alates kauba kättesaamisest Solidis-dog.com poolt. Kaubaga seotud tagastamise kulud kannab kauba tellija.
6.3. Kui tellitud kaup jõudis Kliendini praagiga, mida polnud välisel vaatlusel kohe tuvastatud ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida Klient tellis, palume meid sellest koheselt informeerida e-posti teel  info@solidis-dog.com. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Uus kaup saabub Kliendile 2-3 päeva jooksul pärast tagastatud kauba Solidis-dog.com poolt kättesaamisest. 

6.4. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Kliendi poolt toote mittesihipärase kasutamise, Kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab Solidis-dog.com endale õiguse toote mitte vahetada.
6.5. Solidis-dog.com kannab tagasisaatmise kulud juhul, kui kaup on kahjustustega, mida polnud välisel vaatlusel võimalik tuvastada ning mis pole tekkinud pakendi avamisel või kui kaup ei ole see, mida oli tellitud. Sel juhul tuleb kauba tagastamisel pakile lisada kviitung postikulu kohta.

 

7. GARANTII JA MITTEVASTAVATE TOODETE TAGASTAMINE

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 218 lg 2) on Kliendil õigus pretensiooni esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist. Raha tagastamist on võimalik nõuda juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu (VÕS, 11. peatükk, paragrahv 222, lg 1).
7.3. Ootamatu defekti ilmnemisel peab Klient saatma e-kirja aadressile info@solidis-dog.com järgneva infoga: Kliendi nimi ja kontaktandmed; kaebuse esitamise kuupäev; tootel ilmnenud defekt, palume lisada ka fotod; Solidis OÜ-le esitatav nõue; arve number, võimalusel lisada arve koopia.
7.4. Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Solidis OÜ-lt tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

 

8. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

8.1. Solidis-dog.com vastutab Kliendi ees Solidis-dog.com poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Klient vastutab Solidis-dog.com ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
8.4. Solidis-dog.com ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
8.5. Solidis-dog.com ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Solidis-dog.com-st mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.
8.6 Solidis-dog.com ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud kasutamata jäänud võimalusi.

 

9. MUUD TINGIMUSED

9.1. Solidis-dog.com kasutab Kliendi poolt antud isikuandmeid ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Solidis-dog.com ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel. 
9.2. Solidis-dog.com jätab endale õiguse saata Kliendile infot uute toodete ja sooduspakkumiste kohta, kui Klient on tellinud Solidis-dog.com uudiskirja. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Solidis-dog.com andmebaasist. 
9.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Solidis-dog.com Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest. 
9.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Solidis-dog.com õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.

 

10. LÕPPSÄTTED

10.1. Käesolevatele tellimistingimustele ning Solidis-dog.com e-poe ostu-müügilepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.